Reklamační řád

5. Reklamace
Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Jako záruční list slouží daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním.
Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody způsobené v důsledku neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími vlivy, událostmi a chybnou manipulací. Na vady takto vzniklé se nevztahuje záruka.

Reklamace akumulátorů
Záruka na akumulátory je poskytována v délce 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na funkčnost akumulátoru (schopnost nabít a vybít) a skryté výrobní vady. Záruka se nevztahuje na ztrátu kapacity vlivem používání, nevhodného skladování po zakoupení a nevhodného provozování akumulátoru.

Dále se záruka nevztahuje na mechanické poškození akumulátoru, vyjma případu vnitřního zkratu způsobeného skrytou výrobní vadou. Záruka se také nevztahuje na poškození teplem a zásahem vyšší moci (povodně, zemětřesení, údery blesku, požáry a jiné živelné pohromy). Záruka se nevztahuje na poškození vlivem výbuchu, jelikož při správné instalaci a provozu k takovémuto jevu nemůže běžně dojít. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem lidského faktoru.

Postup
Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě www.eshop.amvczech.cz doporučujeme vyplnit formulář (ke stažení v PDF zde - reklamační list), kde uvede zejména číslo výrobku, důvod reklamace a popis závady.
Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesílateli.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Na jakou adresu reklamaci poslat
Zákazníci mohou zaslat reklamované zboží přímo na adresu reklamačního oddělení:


AMV CZECH s.r.o. Hradišťská 407, 533 52 Staré Hradiště

Reklamované zboží můžete také osobně předat na AMV CZECH s.r.o. Hradišťská 407, 533 52 Staré Hradiště
Na zásilku uveďte výrazně „Reklamace“.


Nezasílejte nám reklamované zboží na DOBÍRKU - takové zásilky nelze přijmout!

Vyřízení
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.


6. Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Pokud bylo plnění uskutečněno přímým nákupem v kamenné prodejně společnosti, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy jen z důvodů daných zákonem.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 6 od smluv
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

c) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

d) na dodávku baterií a akumulátorů

e) na dodávku elektronických stavebnic po osazení

f) na dodávku spotřebních a provozních náplní

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 6, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu sales@amvczech.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesílateli.

Při odstoupení od smlouvy zákazník zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, považuje se za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


7. Likvidace elektroodpadu
Dodavatel neprovádí zpětný odběr elektrospotřebičů. Zpětný odběr je realizován pomocí sběrných míst provozovaných provozovatelem kolektivního systému Retela s.r.o.


Zpětný odběr nebezpečného odpadu ve smyslu zákona 185/2001 Sb.
Firma AMV CZECH s.r.o zajišťuje na adrese Hradišťská 407, 533 52 Staré Hradiště zpětný odběr použitých elektrických akumulátorů, galvanických článků, baterií, výbojek a zářivek, které byly firmou AMV CZECH s.r.o. prodané, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele. Tyto výrobky jsou ve smyslu citovaného zákona klasifikované jako nebezpečný odpad a nesmí se mísit s komunálním odpadem.

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do sekce „přihlášení“.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na sales@amvczech.cz nebo tuto skutečnost oznámí telefonicky.

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00017488/001


9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím a ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího plnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://eshop.amvczech.cz/ stejně jako ve své provozovně.
Pro případy v těchto obchodních podmínkách neupravené, platí přiměřeně ustanovení obecně platných právních předpisů, přičemž prodávající i kupující jsou těmito obchodními podmínkami vázáni.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 11.1.2018

Rychlý dotaz / vzkaz

Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Vaše jméno a příjmení:*

E-mail:*

Telefon:

Zpráva:*

&#10006